VMARKET
Предимства:
Благодарение на специализираната софтуерна системата се извършва цялостно наблюдение на движението на стоките в отделните търговски обекти, при пълна отчетност за дейността на фирмата, даваща възможност за бързо обслужване на клиентите, обекти, експедиции, заявки, доставки. Автоматично напомняне за предстоящи и просрочени задания, плащания. Изключително гъвкава система за различни справки необходими на фирмата, отчет по електронен кантар. Създава удобство на служителите, многофункционална, с голяма оперативност, лесна за внедряване, научаване и обслужване.


Възможности:
Всичко това се постига благодарение на много добре разработената система, съобразена с изискванията и спазваща законите в страната. Издават се документи, справки, отчети в електронен вид/файл/ по доставки, наличност в склад, задължения по експедиция, цени, плащания, интернет контакти.


Описание:
Цялостно управлението на търговския процес, контрол, отчетност на фирмата се състои като: създава, съхранява списъци на компании, обекти, контрагенти, частни лица / подрежда и допълва / с ниво на достъп. Дава възможност за ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори.
1. Създаване на обща база данни на фирмата.
2. Продуктов каталог.
3. Списък наличност.
4. Списък обекти, доставчици.
5. Списък клиенти, фирми, лица.
6. Теглене и отчет по електронни кантари.
7. Продажби на дребно и на едро.
8. Задължения по експедиции.
9. Обработка на документи.
10. Съхранява данни за стоки, годност.
11. Следи движението на стоките в определен срок.
12. Дефиниране на складове по обекти.
13. Справки по количества, наличност.
14. Пълна отчетността на фирмата.
15. Интернет кореспонденция.
16. Създава регистър продажби.
17. Създава регистър доставки.
18. Плащания обслужващ персонал.
19. Удобно и коректно издаване на експедиционни бележки.
20. Следи загуби за период.
21. Справки за клиенти, продажби, плащания, неплатени суми.
22. Справки за средни цени за период.
23. Улеснява международни контакти с многоезичност.
24. Извеждане на справка за неплатени (дължими) суми за период.


Уникалността на VMARKET e в точността и прецизността при работа, даваща възможности в перспектива фирмите да откриват нови складове, да увеличават стокооборота, да се развиват и да обслужват клиентите си с удоволствие.


Разработена на база интернет приложение, даващо възможност за отдалечена наблюдаване и работа по контрагенти, обекти, поръчки, складове и продукция.