Софтуер

BIMIS - СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Предимства:

Благодарение на софтуерната системата се извършва подаване на документи през интернет за режимите износ, транзит и внос (транзит и внос са в процес на разработка).

Възможности:
Софтуерната система има възможност за подписване на документ с електронен подпис, изпращане на документ към сървъра на митницата. Системата дава възможност за прочитане на съобщенията, връщани от митницата, които описват различните статуси, през които преминава документа.

Описание:
Софтуерната системата предлага следните основни възможности в зависимост от режима на подаване на документа:
1. Създаване на декларация за режим "износ" - подписване на документа с електронен подпис, изпращане на документ към сървъра на агенция митници (АМ), прочитане на съобщенията, върнати от АМ и отбелязването им като прочетени.
2. Създаване на декларация за режим "транзит" - подписване на документ с електронен подпис, изпращане на документ към сървъра на АМ, прочитане на съобщенията, върнати от АМ (прочитане на съобщенията- в процес на разработка).
3. Създаване на декларация за режим "внос" - (в процес на разработка).
TIMESHEET - СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА СЛУЖИТЕЛИ/ РАБОТНИЦИ

Предимства:

Благодарение на софтуерната системата се извършва ежедневен контрол върху спазване на графиците, работното време и присъствие на служителите/ работниците. Софтуерът дава възможност за заснемане на служителя/ работника чрез web камера в момента на отразяване на начало или съответно край на работното му време и съхраняване на изображенията. Системата предлага възможността служителя/ работника да се идентифицира чрез баркод четец.

Възможности:
Софтуерната система осигурява отчитане на работното време, създаване на различни справки за присъствие, изчисляване на отработеното време, закъснения и извънреден труд на служителите/ работниците.

Описание:
Софтуерната системата предлага следните основни възможности, в съответствие с нивото на достъп:

  • Ниво на достъп „Администратор”
1. Създаване на потребители с достъп до служебната информация за служителите/ работниците.
2. Въвеждане на служителите/ работниците – съхраняване на информация за служителите/ работниците, задаване на уникален номер на служител/ работник (баркод) за идентификация на същия в софтуерната система.
3. Извеждане на справки за периоди на работа на служителите/ работниците, за изработени часове служителите/ работниците, общо изработено време за всички служители/ работници.

  • Ниво на достъп „Служител/Работник”
1. Идентификация на служителя/ работника в софтуерната система чрез въвеждането на личния баркод чрез баркод четец, ако няма наличен такъв се използва клавиатурата.
2. При идентификация на служителя/ работника софтуерната системата предлага възможност за връзка с web камера. В момента, в който даден служител/ работник се идентифицира в системата, се заснема, ако има налична web камера, и изображението се добавя към данните за регистрацията.
3. В софтуерната система е необходимо служителя/ работника да отбележи първо начало на работния ден, а след това и край. Не се допуска отбелязване на начало на работния ден, ако не е прекратен предходния. След изминали 24 часа от началото на работния ден, служителят/ работникът не може сам да прекрати смяната си – за тази цел трябва да се обърне към администратора на системата.
VMARKET - СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА VMARKET ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИ, ТЪРЖИЩА, ЗЕЛЕНЧУКОВИ БОРСИ

Предимства:

Благодарение на специализираната софтуерна системата се извършва цялостно наблюдение на движението на стоките в отделните търговски обекти, при пълна отчетност за дейността на фирмата, даваща възможност за бързо обслужване на клиентите, обекти, експедиции, заявки, доставки. Автоматично напомняне за предстоящи и просрочени задания, плащания. Изключително гъвкава система за различни справки необходими на фирмата, отчет по електронен кантар. Създава удобство на служителите, многофункционална, с голяма оперативност, лесна за внедряване, научаване и обслужване.

Възможности:
Всичко това се постига благодарение на много добре разработената система, съобразена с изискванията и спазваща законите в страната. Издават се документи, справки, отчети в електронен вид/файл/ по доставки, наличност в склад, задължения по експедиция, цени, плащания, интернет контакти.

Описание:
Цялостно управлението на търговския процес, контрол, отчетност на фирмата се състои като: създава, съхранява списъци на компании, обекти, контрагенти, частни лица / подрежда и допълва / с ниво на достъп. Дава възможност за ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори.
1. Създаване на обща база данни на фирмата.
2. Продуктов каталог.
3. Списък наличност.
4. Списък обекти, доставчици.
5. Списък клиенти, фирми, лица.
6. Теглене и отчет по електронни кантари.
7. Продажби на дребно и на едро.
8. Задължения по експедиции.
9. Обработка на документи.
10. Съхранява данни за стоки, годност.
11. Следи движението на стоките в определен срок.
12. Дефиниране на складове по обекти.
13. Справки по количества, наличност.
14. Пълна отчетността на фирмата.
15. Интернет кореспонденция.
16. Създава регистър продажби.
17. Създава регистър доставки.
18. Плащания обслужващ персонал.
19. Удобно и коректно издаване на експедиционни бележки.
20. Следи загуби за период.
21. Справки за клиенти, продажби, плащания, неплатени суми.
22. Справки за средни цени за период.
23. Улеснява международни контакти с многоезичност.
24. Извеждане на справка за неплатени (дължими) суми за период.

Системата е тествана, работеща, ползваща всички съвременни методи за комуникация, стабилна, с удобни функции за търсене на стоки, теглене, доставки по обекти, експедиции, плащания, даваща възможност за по-голяма оперативност, нагледност, отчетност и качествено обслужване на клиентите, следене предвижването на документооборота и напомняне при определени забавяния.

Уникалността на VMARKET e в точността и прецизността при работа, даваща възможности в перспектива фирмите да откриват нови складове, да увеличават стокооборота, да се развиват и да обслужват клиентите си с удоволствие.

Разработена на база интернет приложение, даващо възможност за отдалечена наблюдаване и работа по контрагенти, обекти, поръчки, складове и продукция.
Удостоверител на документи: Софтуер, разработен в сътрудничество с други фирми: Наши основни разработки са:
  • Система за управление на строителен бизнес - Програмен продукт, представляващ завършено решение за управление на бизнеса, което помага на компании от строителната индустрия.
  • Система за управление на компания с основна дейност – дистрибуция и доставка на минерална и трапезна вода - Софтуерен продукт, представляващ интегрирана система за организация и управление на стопанската дейност, изцяло съобразена с изискванията на бранша.
  • Система за управление на ресторанти - Програмен продукт за управление, контрол, анализ на ресторант, пицария, бирария, механа. Системата е с гарантирана сигурност и защита на информацията, стабилност, възможност за работа с големи обеми информация.
  • Система за управление на фуражен цех - Тази система покрива всички изисквания за ресурсно планиране, анализ и управление на производствени процеси. Системата е достъпна при закупуване, лесна при работа и евтина при поддръжка.
  • Софтуерна система за отчитане на тегла, измерени от автомобилна цифрова везна - Тази система, осигуряваща софтуерно сметище „Цалапица”, представлява програмен продукт за управление и контрол на доставените количества отпадъци от клиентите на сметището. Системата е с гарантирана стабилност и с възможност за обработка на големи количества данни.
  • Система за управление на складово пространство - Уеб базирана складова и информационна система за управление на складово стопанство, която дава възможност за следене на стоки, доставчици, клиенти, приходи, разходи в неограничен брой складове. Системата работи през уеб браузър, което позволява работа както в локална мрежа, така и дистанционна работа с нея през интернет.