Удостоверител на документи


С оглед улесняването на работния процес и нуждите на съвместната работа между съдилищата и адвокатските колегии „БИСОФТ“ ЕООД разработи действаща, иновационна и функционираща софтуерна система „Удостоверител на документи” - СС“УД“ (DOCATTESTATION), представляваща специализиран софтуер, уникален по естеството си.


„Удостоверител на документи” е система, която предоставя възможност на адвокатите, вписани в съответната Адвокатска колегия, да имат електронен достъп до документите по делата си, след регистрация в системата.


Софтуерна система „Удостоверител на документи“ спомага и улеснява процедурата по достъпване на електронните досиета от адвоката в съда.


Софтуерната система проверява и удостоверява всяко действие, което предоставя.


От своя страна процесуалния представител достъпва документи директно от системата.


Електронният обмен на информация се извършва чрез софтуерна система „Удостоверител на документи“ (DOCATTESTATION) с интернет адрес: https://www.docattestation.com .


Софтуерна система „Удостоверител на документи” е пусната в действие и успешно функционира в:
Адвокатска колегия – Пловдив
Апелативен съд – Пловдив / Референция Апелативен съд Пловдив.pdf
Районен съд – Пловдив / Референция РС Пловдив
Районен съд – Карлово / Референция РС Карлово
Районен съд – Асеновград / Референция РС Асеновград
Окръжен съд – Пловдив / Референция Окръжен съд Пловдив.pdf
Районен съд – Първомай / Референция Районен съд Първомай