КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Липсващата Правна помощ*


 Предоставянето на правна помощ и най-вече организацията по дейността й, поверена на Елена Николова Чернева – Маркова, председател на Националното бюро за правна помощ (НБПП), в последно време стана актуална тема в юридическите среди. Причина за това са следващите един след друг случаи, в които бюрото е в центъра на спорове и недоизяснени ситуации, водещи до затрудняване на дейността му. Последният нашумял казус беше с Адвокатската колегия - Благоевград, който благодарение на отделеното от медиите внимание, беше разрешен наскоро. Днес НБПП пак е в центъра на вниманието, но този път ситуацията е още по-обезпокоителна, тъй като засяга предоставянето на правна помощ в цялата държава.

Както цялата държавна администрация, така и НБПП от години полага усилия за модернизация и автоматизация на дейността си. В тази връзка НБПП печели проект за внедряването на нова система за управление и отчитане на правната помощ. Но каква е причината днес резултатът от това да не е безпрепятствено управление и отчитане на правната помощ, а наложена забрана на НБПП за използването на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ по електронен път, с който работи в момента?


 До това плачевно развитие на ситуацията се стигна вследствие на дело, заведено от "БИСОФТ" ЕООД за обезщетение в размер на 1 000 000 лева за нарушено авторско право на софтуерно решение. В молбата си ищецът - "БИСОФТ" ЕООД, прави особено искане за допускане на обезпечение на предявените искове чрез налагане на привременни мерки забрана за използване на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ по електронен път, с който се работи в момента и запечатване сървърите в НБПП, на които е инсталиран този програмен продукт. С определение от 03.10.2019г. на Софийски градски съд (СГС) се допуска обезпечение, като се забранява на НБПП да извършва дейността по управление и отчитане на правната помощ по Закона за правната помощ по електронен път чрез действащия към момента софтуерен продукт, разработен от "ДИУЕЪР" ЕООД, както и се задължава ответникът - НБПП да предаде на "БИСОФТ" ЕООД базите данни получени от неправомерното използване на софтуера. За радост на НБПП, съдът отхвърля искането на БИСОФИТ да се запечатат сървърите на НБПП, на които е инсталиран този програмен продукт.

В определението си съдът постановява, че "мярката е съответна на нуждата, тъй като прякото й действие е именно преустановяване използването по незаконосъобразен начин на обекта на авторското право, тъй като по този начин се цели да се ограничат вредите за носителя на авторското право". Не на последно място, съдът задължава НБПП да разгласи диспозитива на съдебния акт в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие. Следващата стъпка вече е предприета от "БИСОФТ" ЕООД. Образувано е изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител Георги Дичев, който да приведе в изпълнение съдебния акт.


До какви последствия ще доведат наложените обезпечителни мерки?


 Чрез спорния софтуерен продукт се управлява и отчита цялата правната помощ в цяла България, обработват се отчетите за правната помощ, oбменя се информация по електронен път между НБПП и Адвокатските колегии в цяла страна, осигурява се обработването на информацията по постъпилите искания в Адвокатските съвети и отчитането на извършената дейност от назначените адвокати (служебни защитници) пред НБПП. Накратко, с изпълнението на наложената обезпечителна мярка се блокира изцяло дейността на НБПП и за периода на намиране на алтернативно автоматизирано решение или до разрешаване на съдебните спорове, които според определението на съда ще продължат приблизително 3 години, бюрото трябва да прави всичко това "на ръка" или на практика да не функционира.


Как се стига дотук?


 През 2009г. "БИСОФТ" ЕООД с договор за дарение предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10  години на НБПП, с тогавашен председател Вася Илиева, разработения от компанията софтуер "Правна помощ". Същият договор е прекратен през 2014г. по искане на НБПП. Бюрото продължава дейността си, ползвайки софтуерен продукт, разработен от "ДИУЕЪР" ООД в изпълнение на договора от 20.07.2017г, сключен между НБПП и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление". Точно тук възниква и проблемът. "БИСОФТ" ЕООД твърди, че продуктът на "ДИУЕЪР"ООД е идентичен с техния и че НБПП не е спряло използването на техния софтуер след прекратяването на договора за дарение. Вместо това е дало достъп на трети лица до системата и софтуера, вследствие на което е и създаден "новият" софтуер, който всъщност е копие на този на "БИСОФТ" ЕООД.

От момента на прекратяване на договора за дарение, напрежението между "БИСОФТ" ЕООД и НБПП ескалира. Завеждат се дела и от двете страни. Предявените от "БИСОФТ" ЕООД два иска са на основание чл. 95 и чл. 95б, ал.1, т.2, т.З и т.6 ЗАПСП. Софтуерната компания твърди, че е носителят на авторското право на ползвания към момента от НБПП софтуерен продукт за управление и отчитане на правната помощ по ЗПП, като същият е създаден в изпълнение на договора по Оперативна програма "Добро управление". Делото предстои да бъде разгледано по същество от съда, но към настоящия момент фактите са налице, НБПП е изправено пред сериозна дилема – дали да изпълни разпорежданията на съда и да блокира предоставянето и отчитането на правната помощ в страната или директно да не изпълни съдебно разпореждане.

"Правен свят" ще потърси за коментар и двете страни и ще продължи темата, за да даде повече яснота върху фактите и обстоятелствата, довели до тази патова ситуация.


*Името на разработената от "БИСОФТ" ЕООД софтуерната система  е "Правна помощ"