КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 


Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство направосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важнатаосигурява служебниадвокати за лица, които не могат да си позволятплатена защита.


Тази държавна структура има началник на държавна заплата. Структурата към държавната администрация, която трябва даосъществява контакти и координация па делата с адвокатските колегии в страната работи с определен софтуер.


С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт". Това става през 2014 г. Възлага на другафирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт" работи с нов актуален договор от 2018 г. във ВКС.


Работят снея и 90 на сто от адвокатските колегии в страната, за да отчитат делата и дължимите плащания към своитечленове по служебни защити.


В НБПП това обаче не е от значение. Проблемът може и да е на личностна основа. Ние нямаме коментар в тази насока. Факт е обаче, че НБПП е спечелило проект за внедряването на нова система. Факт е, че новата система ползва тази на "Бисофт" смалки функции на надграждане. От 2014 г. се водят съдебни дела. Вещите лица по тях признават, че старата и новатасистема са идентични. Новата има само малка доработка с нови кодове и функционалност.


Само че за новата се ползват едни пари по европрограма, които трябва дасе усвоят по "целесъобразност". С проблема скраденето, директно, така мога да го нарека, на интелектуален продукт, са запознати и депутатите от правната комисия на Народното събрание. Те обаче не са обърнали много внимание поради прекалена натовареност.


ПОДРОБНОСТИ ПО КАЗУСА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: СОБСТВЕНИКЪТ НА БИСОФТ ИНЖ. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ:


БИСОФТ“ ЕООД Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2004 Г. ОСНОВНАТА СФЕРА НА БИЗНЕСА Е РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР,ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ИТ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА,В Т. Ч. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УНИКАЛНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ.

 

С приемане на Закона за правната помощ /ЗПП/ през 2006 година възникна необходимост от разработване на софтуерна система за нуждите на създаденото „Национално бюро за правна помощ“ /НБПП/ и Адвокатските колегии в РБ, която системада осигури обработването на информацията по постъпилите искания в Адвокатските съвети и отчитането на извършената дейност от назначените адвокати / служебни защитници / пред НБПП, както и изграждане на взаимовръзка с всяка съдебна идосъдебна инстанция.


Така през 2009 година след провалениопити на НБПП чрез обществени поръчки да бъде съзадена такава система, „БИСОФТ“ЕООД се нае да разработи софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“. Интеграцията се случи със съдействието на тогавашните -Председател на НБПП – адв. Вася Илиева, Председателя на Висшия адвокатски – адв.Даниела Доковска, адв. Бенатов,адв.Наталия Ценова и адв.Емилия Недева. Целта беше да се обезпечи правната помощ в Република България.


След разработване на системата, което бе един доста дълъг и труден процес изискващ съобразяването й изцяло със ЗПП,


Първоначално тази система осигуряваше обработването на отчетите предоставени от служебните защитници по ЗПП и обменана информация по електронен път между НБПП и Адвокатските колегии в РБ и след като се установи, че същата работи ипокрива нуждите на правната помощ, предложих през 2013 г. на г-жа Чернева-Маркова да стартираме процеса на интеграция на системата във всички адвокатури в страната, като по този начин НБПП ще има електронна връзка с тях.


През м.ноември на 2013 г. Министъра на Правосъдието издава заповед да се изследват информационните и компютърни системи всички системи в НБПП по повод одит на МП. Тази заповед е сведена до знанието на „БИСОФТ“ ЕООД и ние предоставяме цялата изискана ни информация на МП. В следствие от МП излизат с решение за грешки в администрирането на НБПП по повод техническата поддръжка, като това се използва като предтекст за бъдещи действия от страна на НБПП за прекратяване на договор с „БИСОФТ“ ЕООД.


През 2014 г. се стартира първата интеграция на софтуерна система в Адвокатска колегия – Варна с всички съдебни инстанции в района. Това прави идеологията на „БИСОФТ“ ЕООД все по-успешна и привлекателна. Вследствие се интегрират още редица съдебни райони, които показват финансови и човешки икономии на ресурс.


През февруари 2014 г. „БИСОФТ“ ЕООД е извикано в НБПП на среща без да се обяснява нито поводът.


Като управител на „БИСОФТ“ ЕООД придружаван от техническият ми сътрудник се отзовахме на поканата за тази срещамислейки, че същата ще е насочена към обсъждане резултатите от извършения одит и решаване на проблеми, в случай че такива са констатирани. Учудването ми беше огромно, когато вместо да търсим конструктивни решения, „БИСОФТ“ ЕООД получи в присъствието на лица с необявена самоличност и длъжност предизвестие за прекратяване на договора за техническа поддръжка. На пръв поглед хората, които не работят в сферата на софтуерните системи, ще си кажат „че какво пък толкова естанало?“ Ами отговорът ми е, че това действие поставя в риск сигурността на информацията в самата система, която се носив конкретния случай от „БИСОФТ“ ЕООД – отговорността за злоупотреба с информация, триене на информация и пр.Председателката на НБПП г-жа Чернева – Маркова не спира до тук, а пуска и жалби. Започват едни непрестанни разследвания, впрегната е цялата държавна машина.


Междувременно НБПП допуска до системата трето лице – фирма, която буквално копира интегрираната в НБПП от „БИСОФТ“ЕООД софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“ и работата в НБПП на практика продължава.


През м. 06.2016г.ОП–Пловдив излиза с постановление за отхвърляне на твърденията и буквалните клевети на Председателката на НБПП г-жа Чернева–Маркова срещу „БИСОФТ“ ЕООД и Управителят му – инж.Димитър Андреев, и производството е прекратено.


Така остана единствената възможност да заведем Гражданско дело, с което да докажем собствеността на „БИСОФТ“ ЕООД поотношение на софтуерния продукт „ПРАВНА ПОМОЩ“ интегриран в НБПП и „копиран“ от ......, като по делото освен тези двестрани участва и МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.


Към момента по делото е прието Заключение на единична компютърна експертиза, която доказва „копиране“ на системата на„БИСОФТ“ ЕООД.


Заключението на тази експертиза е оспорено от НБПП и МП и е допуснато изслушване на тройна компютърна експертиза,която къммомента не е изготвена поради множество отводи на вещи лица. Делото ще бъде отложено вероятно за м.02 илипо-късно през 2019 год.


В търсене на изходза предпазване на системата, „БИСОФТ“ ЕООД интегрира общи условия в софтуерния продукт, които непроменят по никакъв начин, нито пък противоречат на клаузите по договора за дарението й. С други думи, за да достъпят служители на НБПП системата, те трябва с натискане на един бутон да приемат общите условия за сигурност и след това могат да продължат безпроблемно работа. И това обаче, е отказано от г-жа Чернева – Маркова, като само едно лице /впоследствие уволнено от НБПП/ е ПРИЕЛО тези общи условия и е достъпвало системата по нормалния ред и вид.


*Фирмата поддържаща системата на НБПП е заличена умишлено. В следващия брой на списанието ще публикуваме продължение по казуса, евентуално с отговори на Министерство на правосъдието