Качество

Политиката е насочена към поддържане на висока конкурентоспособност на продуктите/услугите и установяване на трайно пазарно присъствие. Основната ни цел е насочена към непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите продукти и услуги, както и към непрекъснато обновяване.

За достигане и гарантиране на високо качество, ръководството на ”БИСОФТ” ЕООД внедри система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008 , като средство за утвърждаване доброто име и репутация на дружеството.

За нас сертифицирането на тази система и непрекъснатото поддържане на нейната ефективност представляват най-добрата гаранция за качество на предлаганите от нас услуги.

Нашият персонал е отговорен за качеството на предлаганите услуги и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за качество.

Цели на политиката по качеството са:
  • Да осигурява съответствието на предоставяните от нас услуги с нарастващите изисквания на пазара и повишаване доверието на клиентите ни.
  • Да ангажира всички служители на дружеството за поддържане на постоянно качество на услугите.
  • Да се стреми към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги – постоянна цел на ръководството и на целия персонал на дружеството.
  • Стремеж към непрекъсната клиентска удовлетвореност.
Фирмата притежава ISO 9001:2008 сертификат, като признание за внедрената система по качество, която обхваща всички звена, отговарящи за дейностите по създаване и поддръжка на софтуер, уеб базирани приложения, уеб дизайн, системно и мрежово администриране и консултации.
Клиентите получават най-добрите продукти и услуги под контрола на системата за контрол на качеството и нейното непрекъснато усъвършенстване.
ISO 9001:2008 -BG
ISO 9001:2008 -EN