Актуално

Страница 2 of 18

БИСОФТ ЕООД е бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

23.06.2020

                            

 

„БИСОФТ“ ЕООД е бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с Административен договор от 23.06.2020 год.

Настоящият договор се сключи на основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 21, ал. 6 и ал. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с постъпило проектно предложение между Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), от една страна и „БИСОФТ“ ЕООД със собственик и управител – инж. Димитър Андреев.

Адвокатска колегия София обновена система ПОРТАЛ АДВОКАТИ

22.06.2020

На 22.06.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, Ви уведомява, че софтуерна система ‘‘ПОРТАЛ АДВОКАТИ“ в СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ е обновена, като се дава възможност за проверка и плащане на осигурителни вноски на адвокатите в колегията. Обновлението е направено с оглед улесняване и пестене на време за всеки един ползвател на системата, и е част от стратегията за постигане на пълна електронна обезпеченост на предоставените услуги от Адвокатска колегия - София.

Членство в Българска Стопанска Камара

18.06.2020

На 17.06.2020г. , се  ПРОВЕДЕ  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, на което  заседание УС прие за пълноправни членове на БСК две професионално-съсловни организации и осем търговски дружества. С гордост Ви съобщаваме, че сред избраните членове „БИСОФТ“ ЕООД – учредена от инж. Димитър Андреев, получи пълноправно членство в Българска Стопанска Камара – съюз на българския бизнес, с предмет на дейност: „Разработка на софтуер, търговия със софтуерни продукти, проектиране на ИТ системи“. С над 15 годишен опит в ИТ сектора, дружеството допринася и подпомага за редица технологични решения и иновации, от които всеки ден се ползват редица потребители и управление на процеси.

 

Нова функционалност на системата DOCATTESTATION –ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ВС Пловдив

21.05.2020

На 21.05.2020, „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че новата функционалност на системата „DOCATTESTATION” – Удостоверител на документи /www.docattestation.com/ - модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ , е вече факт и в действие,  във  Военен съд - Пловдив  и Адвокатска колегия – Пловдив. По този начин се осъществява депозиране на молби и документи между двете инстанции. „Бисофт“ ЕООД, полага грижи за улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

Система Удостоверител на документи нов дизайн

22.04.2020

Днес, 22.04.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, направи обновяване на софтуерна система „Удостоверител на документи“ - “DocAttestation“. Визията е подобрена с редица извършени промени в публични и непублични функционалности. Създаде се един приветлив дизайн, като всички потребители на софтуерна система „Удостоверител на документи“ -“DocAttestation“, могат да го ползват в унисон с нови функционалности, даващи леснота при работата в работния им процес!

Нова функционалност на системата DOCATTESTATION –ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ РС Карлово

21.04.2020

На 21.04.2020, „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че новата функционалност на системата „DOCATTESTATION” – Удостоверител на документи /www.docattestation.com/ - модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ , е вече факт и в действие в Районен съд - Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив. По този начин се осъществява депозиране на молби и документи между двете инстанции. „Бисофт“ ЕООД полага грижи за улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващи софтуерна система „Удостоверител на документи“.

Функционалност към софтуерна система Удостоверител на документи ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

09.04.2020

Днес, 09.04.2020г., „БИСОФТ“ЕООД, Ви уведомява, че приключи обновяването на единствена и действаща функционалност към софтуерна система - „Удостоверител на документи“ – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“! По този начин, се дава възможност на адвокати да депозират изявления и документи по дела, като: молби за поправяне на пороци на искова молба; приложения към отговор на искова молба, становища по изготвен доклад по дела, молби и становища по хода на дела, молби за прилагане на документи за внесени държавни такси, за внесени депозити за вещи лица, за внесени депозити за призоваване на свидетели и др., молби за издаване на удостоверения, заверени преписи от документи и на изпълнителни листове по дела, писмени защити и други изявления по хода на дела.

Модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ е вече факт, като между Районен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив, се сключи анекс към споразумение за ползване от 10.04.2020г.

С висока прецизност и работа, с нововъведения модул – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ в софтуерна система „УДОСТОВЕРИЛ НА ДОКУМЕНТИ“, бихме искали да споделим, че се радваме да развиваме стандарта при улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

 

         НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО УДОБСТВО !

Електронно проследяване в условията на извънредни мерки

26.03.2020

Уважаеми адвокати, членове на Софийската, Пловдивската, Варненската, Шуменската и Добричката адвокатски колегии,  

В условията на извънредни мерки, въведени във връзка с 2019-nCoV, се оказа, изключително удобно нововъведеното от Адвокатските съвети електронно проследяване -  плащането на членски внос, осигуровки, наеми и други, което може да направи всеки един АДВОКАТ по персоналната си партида, чрез регистрация в софтуерна система „ПОРТАЛ АДВОКАТИ“, на сайта на съответната адвокатска колегия, както следва:

  1. Софийската адвокатска колегия : http://www1.sf.pdefense.org
  2. Адвокатска колегия – Пловдив :    http://www1.pv.pdefense.org
  3. Адвокатска колегия – Варна :        http://www1.vr.pdefense.org
  4. Адвокатска колегия – Шумен :       http://www1.sh.pdefense.org
  5. Адвокатска колегия – Добрич:       http://www1.do.pdefense.org

Порталът предвижда възможност за получаване от адвоката на служебна електронна поща и получаване/изпращане на съобщения. Изключително функционално и добро решение, като самата регистрация става буквално за секунди и удобството е факт.

 

От екипа на БИСОФТ ЕООД

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Дистанционен режим на работа тип HOME OFFICE

17.03.2020

Уважаеми Клиенти/Граждани,

Във връзка със създалата се извънаредна ситуация в Република България, взетите мерки за справяне с настъпилата в страната епидемична обстановка и въведеното от правителството извънредно положение, с цел превенция на заболяването и намаляването на риск от заразяване с COVID-19, „БИСОФТ“ ЕООД, Ви уведомява, че преминава на дистанционен режим на работа – тип „HOME OFFICE“.

Софтуерната и техническата поддръжка на информационните и компютърни инфраструктури продължава в пълна степен на действие.

Физическият достъп и посещения се ограничават или допускат спрямо наложените мерки, с обявено Решение на Министерството на здравеопазването от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънаредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб със заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България.

Апелираме всеки един гражданин да направи всичко необходимо за опазване здравето на околните, близките и себе си!

„БИСОФТ“ ЕООД е до Вас, както Вие сте до нас и заедно ще се справим със създалата се ситуация. Не се колебайте да се информирате за възможности, които могат да бъдат реализирани с иновативно мислене за Вашата дейсност и бизнес.

Възникнала кризисна ситуация в сградата на Софийската адвокатска колегия

21.02.2020

Днес, 21.02.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД , уведомява за възникнала кризисна ситуация, поради избухнал пожар на 20.02.2020г., на трафопост, в близост до сградата на Софийската адвокатска колегия - бул. „Тодор Александров“№137 . Пожарът доведе до изключване/включване на електрическото захранване, съответно до технически проблем в сървърите на Софийската адвокатска колегия и спиране на работния процес на отделите в колегията.
След подаден сигнал от САК, специалисти от „Бисофт“ ЕООД, се отзоваха веднага на ситуацията и работиха извънредно 24 часа за спешното отстраняване на проблема. На 22.02.2020г., /събота/, след предварително положени труд/усилия и отговорност от страна на специалистите на  „Бисофт“ ЕООД, Софийската адвокатска колегия възстанови обичайното състояните и на 24.02.2020г. стартира работния си ден нормално и безпроблемно!

Интернет с нова скорост на трансфер от 1 GBps

10.01.2020

На 03.01.2020 година, в името на клиентите, които ни се довериха БИСОФТ ЕООД подобри достъпа до интернет пространството с нова скорост на трансфер от 1 GBps ! Повишаване Internet скоростите за обмяна на информация на 1 GBps в едно с подобряване на работата на сървърните системи. Резултатите са удобство в името на уважаемия клиент!

 

Споразумение за партньор на Kaspersky

17.12.2019

На 07.11.2019г., „БИСОФТ“ ЕООД, получи удостоверение от Партньорска програма „KASPERSKY UNITED“, в това , че компанията е  упълномощена да препродава продукти и услуги на Kaspersky. Споразумението за партньор на Kaspersky признава ангажимента на двете компании да предлагат превъзходни решения и обслужване на клиентите.

Обновяване на рутиращо устройство в ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

11.12.2019

На 09.12.2019г., „Бисофт“ЕООД , с оглед подобряване бързодействието и сигурността се направи смяна на твърди дискове с SSD дискове на рутиращо устройство в ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ. Процедурата премина успешно в работен режим на системата, без прекъсване трафика на информация.

Уебхостинг за Одиторска кантора ОДИТ КОНСУЛТ Б ЕООД

10.12.2019

Днес, 10.12.2019г., „Бисофт“ ЕООД изразява благодарност към Одиторска кантора – „ОДИТ КОНСУЛТ-Б“ ЕООД, като на практика избраха нашият професионализъм на Уебхостинг / интернет сайт, защитетни електронни пощи /, техническа поддръжка на техника в офиса на компанията. Радваме се за доверието и бъдещо партньорство в наше лице!

Възстановяване на данни в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР Д-Р СТАНКОВ

25.11.2019

На 25.11.2019г. „#БИСОФТ“ ЕООД , приключи възстановяване  на данни, преконфигурация и оптимизация на компютърна инфраструктура в #ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д-Р СТАНКОВ“, което наложи редица действия: Възстановяване на данни от масив с големина 8TB, в конфигурация RAID 10, преконфигуриране на мрежова инфраструктура, изграждане на отдалечена  свързаност за достъп до отдалечен сървър, изграждане на домейн структура и залагане права на достъп до компютри и ресурси в мрежата, преконфигуриране на сървъри за работа с програми и споделени ресурси, както и  на компютърни системи за работа с домейн структура и права на достъп, преконфигуриране на камери. „#БИСОФТ“ ЕООД проектира и инсталира  сървърна конфигурация с големина на масив 18TB. Благодарим на #ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д-Р СТАНКОВ“ за гласуваното доверие, с което „#БИСОФТ“ ЕООД отново доказа възможностите си!

Страница 2 of 18